ทำเนียบผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2512)

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกรู) 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2485 – วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2488) 

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรหมมาส) 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2488 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2500) 

 

  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท  (พิณ เมืองแมน)  

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501) 

 

 

  

ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2507)

 

  

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2507 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2512)

  

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2512 – ปัจจุบัน

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)

  

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 –  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522)

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2522 –  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534)

  

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 –  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538)

  

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 –  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542)

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 –  วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 –  ปัจจุบัน)

 

 

 

ที่มาภาพถ่าย :            งานหอจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบค้นข้อมูลบรรดาศักดิ์ ชื่อและตำแหน่งวิชาการ :

            ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า  งานการประชุมและพิธีการ  กองบริหารงานทั่วไป

                                                      สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Advertisements